گیتی صفرزاده

دپارتمان فلسفه
دارای مدرک کاردانی ادبیات نمایشی – کارشناسی علوم اجتماعی
2 سال
نویسنده، پژوهشگر، مروج کتابخوانی
3 سال
سردبیر نشریه ماهنامه گل آقا
7 سال
تسهیلگر طرح باشگاه های کتابخانی کودک و نوجوان دفتر فرهنگی وزارت ارشاد
4 سال
عضو هیئت تحریریه سایت معرفی و نقد کتاب وینش
6 سال