..........

روز آتش‌نشان دبستان ۱۴۰۲

روز آتش‌نشان در دبستان فرهنگ

در روز آتش‌نشان مراسم و رویدادهای مختلفی به افتخار آتش‌نشان‌ها در مجتمع آموزشی فرهنگ برگزار می‌شود.