..........

برنامه‌ی جامع استعدادیابی در دبستان فرهنگ

برنامه‌ی جامع استعدادیابی در دبستان فرهنگ برای اولین بار با همکاری کمیته استعدادیابی استان تهران برگزار شد.