2048

0
0

عدد ها رو دو به دو کنار هم بذار تا به 2048 برسی

بازی جدید

نحوه بازی: عدد های یکسان را دو به دو با هم جفت و ادغام کنید


این بازی توسط برنامه نویس مجتمع آموزشی فرهنگ، طراحی شده است